(Source: Getty Images)
Chen Xinyi China National Swimming Championships - Day 7
Source: Getty Images
Chen Xinyi Picture Chen Xinyi Picture
Also Appearing:
Ning Zetao, Lu Ying, He Yun, Sun Yang, Shi Jinglin 
Chen Xinyi China National Swimming Championships - Day 5
Source: Getty Images
Chen Xinyi China National Swimming Championships - Day 4
Source: Getty Images
Chen Xinyi Picture Chen Xinyi Picture Chen Xinyi Picture
No articles yet.