(Source: Getty Images)
Chen Zhili Beijing Olympic Village Opens
Source: Getty Images
Chen Zhili Picture
Also Appearing:
Yao Ming, Liu Xiang, Liu Qi 
No articles yet.