(Source: Getty Images)
He Jianbin China National Swimming Championships - Day 3
Source: Getty Images
Also Appearing:
Sun Yang, Xin Xin, Shen Duo, Fu Yuanhui, Ye Shiwen 
He Jianbin Youth Olympics Day 6 - Swimming
Source: Getty Images
He Jianbin Youth Olympics Day 1 - Swimming
Source: Getty Images
No articles yet.