(Source: Getty Images)
He Zi FINA/NVC Diving World Series 2016 - Day 2
Source: Getty Images
He Zi Picture He Zi Picture He Zi Picture
Also Appearing:
Cao Yuan, He Chao, Wang Han, Shi Tingmao, Yang Hao 
He Zi FINA/NVC Diving World Series 2016 - Day 1
Source: Getty Images
He Zi Picture He Zi Picture He Zi Picture
He Zi Asian Games: Day 14
Source: Getty Images
He Zi Picture He Zi Picture He Zi Picture
No articles yet.