(Source: Getty Images)
Jiang Zemin China Holds Military Parade to Commemorate End of World War II in Asia
Source: Getty Images
Jiang Zemin China's National Day Reception
Source: Getty Images
Jiang Zemin Picture Jiang Zemin Picture Jiang Zemin Picture
Also Appearing:
Xi Jinping, Hu Jintao, Li Peng, Wen Jiabao 
Jiang Zemin The 18th CPC National Congress - Closing Ceremony
Source: Getty Images
Jiang Zemin Picture Jiang Zemin Picture Jiang Zemin Picture
No articles yet.