(Source: Getty Images)
Keita Maruyama Singapore Fashion Week: Day 6
Source: Getty Images
Keita Maruyama Picture Keita Maruyama Picture
Also Appearing:
Junko Koshino, Yoshiki Hishinuma 
Keita Maruyama Hong Kong Fashion Week 2011 - Day 1
Source: Getty Images
Also Appearing:
Ika Butoni, Doii Lee, Barney Cheng 
No articles yet.