(Source: Getty Images)
Rickey Thenarse Idaho v Nebraska
Source: Getty Images
Rickey Thenarse Konica Minolta Gator Bowl
Source: Getty Images
Rickey Thenarse Nebraska v Texas
Source: Getty Images
No articles yet.