(Source: Getty Images)
Shi Tingmao FINA/NVC Diving World Series 2017 - Day 2
Source: Getty Images
Shi Tingmao Picture Shi Tingmao Picture Shi Tingmao Picture
Shi Tingmao FINA/NVC Diving World Series 2016 - Day 2
Source: Getty Images
Shi Tingmao Picture Shi Tingmao Picture Shi Tingmao Picture
Also Appearing:
He Zi, Cao Yuan, He Chao, Wang Han, Yang Hao 
Shi Tingmao FINA/NVC Diving World Series
Source: Getty Images
No articles yet.
Copyright © 2018 - Livingly Media, Inc.
Zimbio Entertainment