(Source: Getty Images)
Taku Awaji 2012 Asian Fencing Championships - Day 2
Source: Getty Images
Taku Awaji Picture Taku Awaji Picture
No articles yet.