(Source: Getty Images)
Tang yi China National Swimming Championships - Day 7
Source: Getty Images
Tang yi Picture Tang yi Picture
Also Appearing:
Ning Zetao, Lu Ying, He Yun, Sun Yang, Shi Jinglin 
Tang yi China National Swimming Championships - Day 5
Source: Getty Images
Tang yi Picture Tang yi Picture Tang yi Picture
Tang yi Asian Games: Day 7
Source: Getty Images
No articles yet.