Kim Kardashian
When you're Kim Kardashian, birthday cakes come with pyrotechnics.