(Source: Getty Images)
Vitaliy Yevtyekhov Dakar Rally: Stage 11
Source: Getty Images
Vitaliy Yevtyekhov Picture
Vitaliy Yevtyekhov Dakar Rally: Stage 9
Source: Getty Images
Vitaliy Yevtyekhov Picture
Vitaliy Yevtyekhov Dakar Rally: Day 2
Source: Getty Images
No articles yet.