(Source: Getty Images)
Xiaofei Ji 2012 London Paralympics - Day 7 - Cycling - Road
Source: Getty Images
Xiaofei Ji 2012 London Paralympics - Day 4 - Cycling - Track
Source: Getty Images
Xiaofei Ji Picture Xiaofei Ji Picture Xiaofei Ji Picture
Xiaofei Ji 2012 London Paralympics - Day 3 - Cycling - Track
Source: Getty Images
Xiaofei Ji Picture Xiaofei Ji Picture
No articles yet.