(Source: Getty Images)
Xiaoming Xu Curling - Winter Olympics Day 5
Source: Getty Images
Xiaoming Xu Picture
Xiaoming Xu Pacific Asia 2012 Curling Championship
Source: Getty Images
Xiaoming Xu Picture Xiaoming Xu Picture Xiaoming Xu Picture
Xiaoming Xu Winter Games NZ - Day 16: Curling Finals
Source: Getty Images
No articles yet.