Media Ambition Tokyo 2018
In This Photo: Akinori Goto
ENERGY #02 [with LEXUS LC] by Akinori Goto(Lexus~AKINORI GOTO) is displayed at the Media Ambition Tokyo at Roppongi Hills on February 8, 2018 in Tokyo, Japan. The human body is capable of exquisite movement, the beauty of which lies not only in the act itself but also in its entanglement with the concept of time.For this piece, the artist analyzed data from human motions he considered beautiful, and reconstructed them in three-dimensional form. Each frame is seamlessly weaved together in an attempt to give shape to the invisible concept of time, and aims to capture the relationship, qualities, and beauty of time and motion.The mesh sculpture in mid-air represents a time cluster, and when a beam of light is projected on it, "motion" appears.The form that extends from the center outward, as if cutting through space, traces the trajectory of human motion, and is designed so impart, upon taking step back for a wider view, an image of a human body in motion..As with the design of LEXUS vehicles, which conveys the fluid nature of time, similarly imbued is the present work, in the way it captures timefs form, beauty, and qualities. When two like minds embark on a journey together, a new kind of creativity is born.
(Feb. 7, 2018 - Source: Koki Nagahama/Getty Images AsiaPac) more pics from this album »