Zhang Yimou Pictures

Zhang Yimou was rumored to be with Zhang Ziyi - Zhang Yimou Dating History
Zhang Yimou Dating History
1999 - 1999 Zhang Ziyi and Zhang Yimou were rumored to be dating while Ziyi was filming "The Road Home," which Yimou... more »
More From Zimbio