Diageo Reserve World Class 2012 Global Final - World Class 2012 Awards - Day 4

In This Photo: Shigeki Yoshida
Bartender Shigeki Yoshida of Japan accepts an award at the World Class 2012 Awards during day 4 of the Diageo Reserve WORLD CLASS 2012 Global Final on July 12, 2012 in Rio de Janeiro, Brazil.
(July 11, 2012 - Source: Ian Gavan/Getty Images Europe)